Aanpassen pensioenregeling aan Wet VPL

Volgens de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL) moesten alle pensioenregelingen vr 1 januari 2006 worden aangepast aan de nieuwe fiscale kaders. Pensioenregelingen die niet op tijd zijn aangepast, vallen tot 1 januari 2007 onder een aanvullende overgangsregeling. De werkgever moet dan 52% eindheffing betalen over het verschil tussen de betaalde pensioenpremie en de premie die betaald zou worden als de pensioenregeling wel was aangepast. Regelingen die gebruik maken van de overgangsregeling moeten uiterlijk per 1 januari 2007 zijn aangepast aan de kaders zoals deze gelden na invoering van de Wet VPL. Als de pensioenregeling op 1 januari 2007 nog niet is aangepast, wordt de waarde van alle opgebouwde pensioenrechten belast als loon.

Communicatieronde
Uit de praktijk komen signalen dat een aantal pensioenregelingen niet tijdig aangepast zal kunnen worden. De Belastingdienst wil graag inzicht hebben in aard en omvang van de problemen die zich hierbij voordoen. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft daarom de pensioenuitvoerders en de werkgevers gevraagd om te melden wanneer de pensioenregeling niet aangepast zal kunnen worden.

De voor de communicatieronde met pensioenuitvoerders en werkgevers is in overleg met vertegenwoordigers uit het pensioenveld een tekst opgesteld. Deze tekst kan via de volgende link worden geopend:

Vangnetovereenkomst
Zoals hiervoor al is aangegeven zal de waarde van alle opgebouwde pensioenrechten worden belast als de pensioenregeling op 1 januari 2007 nog niet is aangepast. Om dit te voorkomen heeft de Belastingdienst in overleg met de vertegenwoordigers uit het pensioenveld een modelvangnetovereenkomst opgesteld. Door gebruik te maken van de vangnetovereenkomst kan worden voorkomen dat de pensioenaanspraak direct wordt belast als de pensioenregeling op 1 januari 2007 nog niet is aangepast. Met het ondertekenen van de overeenkomst verplichten betrokken partijen zich om de pensioenregeling in het eerste halfjaar van 2007 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 aan te passen aan de voorwaarden van de Wet VPL. Als de ondertekende vangnetovereenkomst voor 1 januari 2007 aan de Belastingdienst wordt gezonden, beschouwt de Belastingdienst dit tot 1 juli 2007 als een voorgelegde aangepaste pensioenregeling.

De voor modelvangnetovereenkomst kan worden geopend via de volgende link: