Dit besluit is vervangen door het besluit van 11 maart 2004, nr. CPP2004/517M.

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen

Besluit van 4 februari 2003, nr. CPP2003/93M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Dit besluit vervangt het besluit van 8 februari 2002, nr. CPP2002/318M. Het besluit is inhoudelijk ongewijzigd. Duidelijker is aangegeven dat het gaat om de berekening van de contante waarde van renteloze langlopende verplichtingen. De bijlage bij het besluit is aangevuld met de gegevens inzake de marktrente voor het jaar 2002.

1. Inleiding

In het hierna volgende wordt de berekeningswijze van de marktrente aangegeven. De nieuwe maandelijkse rendements- en marktrentecijfers zullen jaarlijks worden gepubliceerd. De in de kolom "marktrente" vermelde percentages van de maand waarin het einde van het boekjaar valt, kunnen worden gebruikt bij de berekening van de contante waarde van renteloze langlopende verplichtingen.

2. Formule

De marktrente kan worden vastgesteld met inachtneming van de volgende regels.

Vastgesteld wordt:

- het laagste van het maandelijkse c.b.s.-rendement uit de laatste negen maanden van het boekjaar, naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma, waarbij het in enig boekjaar toe te passen percentage niet meer dan één punt hoger zal zijn dan het in het daaraan voorafgaande boekjaar toegepaste percentage.

3. Gebroken boekjaren; korte boekjaren

Indien een belastingplichtige een boekjaar hanteert dat niet samenvalt met het kalenderjaar, wordt bij de bepaling van het onder 2 bedoelde percentage uitgegaan van het CBS-rendement dat geldt voor de kalendermaanden waarin de vierde tot en met de twaalfde maand van het boekjaar eindigen. Omvat een boekjaar minder dan negen maanden dan wordt het onder 2 bedoelde percentage bepaald alsof het boekjaar negen maanden voor het einde daarvan was aangevangen.

4. Marktrente en artikel 3.29 Wet IB 2001

Dit besluit geldt ook voor pensioen- en soortgelijke verplichtingen (waaronder backservice en VUT) met dien verstande dat als de marktrente die in dit besluit wordt gegeven, lager is dan 4 percent, deze verplichtingen op grond van artikel 3.29 van de Wet gewaardeerd moeten worden met inachtneming van een rekenrente van ten minste 4%.

5. Jaarlijkse aanvulling gegevens

Het ligt in mijn bedoeling jaarlijks in de maand januari via een besluit de gegevens in de bij dit besluit behorende bijlage aan te vullen.

6. Datum inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

7. Vervallen besluit

Het besluit van 8 februari 2002, nr. CPP 2002/318M is hiermee vervallen.


Bijlage. Overzicht CBS-rendementen en marktrenten

Jaar

maand

CBS-
rendement

markt-
rente

Jaar

maand

CBS-
rendement

markt-
rente

.....

.........

...........

.........

.....

.........

............

.......

1993

januari

7,06

7

1998

januari

4,88

4,8

 

februari

6,85

6

 

februari

4,76

4,7

 

maart

6.55

6

 

maart

4,76

4,7

 

april

6.59

6

 

april

4,84

4,7

 

mei

6,63

6

 

mei

4,89

4,7

 

juni

6.61

6

 

juni

4,75

4,7

 

juli

6,42

6

 

juli

4,66

4,6

 

augustus

6,19

6

 

augustus

4,44

4,4

 

september

6,00

6

 

september

4,16

4,1

 

oktober

5,81

5

 

oktober

4,15

4,1

 

november

5,68

5

 

november

4,17

4,1

 

december

5,56

5

 

december

3,91

3,9

               

1994

januari

5,43

5

1999

januari

3,71

3,7

 

februari

5,67

5

 

februari

3,84

3,7

 

maart

6,15

5

 

maart

4,01

3,7

 

april

6,35

5

 

april

3,81

3,7

 

mei

6,53

5

 

mei

3,92

3,7

 

juni

6,98

5

 

juni

4,26

3,7

 

juli

6,81

5

 

juli

4,58

3,7

 

augustus

7,02

5

 

augustus

4,83

3.7

 

september

7,37

5

 

september

4,98

3,7

 

oktober

7,43

5

 

oktober

5,28

3,8

 

november

7,40

6

 

november

5,04

3,8

 

december

7,44

6

 

december

5,12

3,8

               

1995

januari

7,53

6

2000

januari

5,46

3,9

 

februari

7,35

6

 

februari

5,46

4,2

 

maart

7,14

6

 

maart

5,33

4,5

 

april

6,87

6

 

april

5,24

4,7

 

mei

6,63

6

 

mei

5,42

4,7

 

juni

6,54

6

 

juni

5,28

4,7

 

juli

6,60

6

 

juli

5,38

4,7

 

augustus

6.47

6

 

augustus

5,37

4,7

 

september

6,25

6

 

september

5,40

4.7

 

oktober

6,22

6

 

oktober

5,34

4,8

 

november

5,94

5

 

november

5,30

4,8

 

december

5.70

5

 

december

5,02

4,8

               

1996

januari

5,45

5

2001

januari

4,87

4,8

 

februari

5,82

5

 

februari

4,88

4,8

 

maart

6,04

5

 

maart

4,79

4,7

 

april

5,88

5

 

april

4,91

4,7

 

mei

5,87

5

 

mei

5,09

4,7

 

juni

6,03

5

 

juni

5,01

4,7

 

juli

6,04

5

 

juli

5,00

4,7

 

augustus

5,85

5

 

augustus

4,81

4,7

 

september

5,67

5

 

september

4,72

4,7

 

oktober

5,41

5

 

oktober

4,51

4,5

 

november

5,36

5

 

november

4,36

4,3

 

december

5,36

5

 

december

4,62

4,3

               

1997

januari

5,21

5

2002

januari

4,75

4,3

 

februari

5,01

5

 

februari

4,85

4,3

 

maart

5,23

5

 

maart

5,12

4,3

 

april

5,34

5

 

april

5,09

4,3

 

mei

5,26

5

 

mei

5,10

4,3

 

juni

5,20

5

 

juni

4,94

4,3

 

juli

5,10

5

 

juli

4,76

4,3

 

augustus

5,27

5

 

augustus

4,48

4,4

 

september

5,24

5

 

september

4,23

4,2

 

oktober

5,32

5

 

oktober

4,28

4,2

 

november

5,33

5

 

november

4,23

4,2

 

december

5,12

5

 

december

4,04

4,0