Centraal Aanspreekpunt PensioenenInformatieformulier uitfaseren pensioen in eigen beheer aangepast

De maatregelen inzake het uitfaseren van pensioen in eigen beheer van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen zijn op 1 april 2017 in werking getreden. Als het in eigen beheer verzekerde pensioen wordt afgekocht of wordt omgezet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting, moet een informatieformulier worden ingevuld en ingediend bij de Belastingdienst. Dit informatieformulier is beschikbaar op belastingdienst.nl. Op 3 mei is een nieuwe versie van het informatieformulier geplaatst. Het informatieformulier is aangepast op basis van de bevindingen bij het verwerken van de binnengekomen formulieren en de reacties van belastingplichtigen en hun adviseurs. Bij het verwerken van de informatieformulieren die al eerder zijn ingestuurd, houdt de Belastingdienst rekening met de wijzigingen in de nieuwe versie.

De overige fiscale pensioenmaatregelen zijn ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017.

Als er nieuwe informatie over dit onderwerp is, dan leest u dat op belastingdienst.nlHet Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen en levensloopregelingen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn om kennis te nemen van de door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen gegeven antwoorden op regelmatig gestelde vragen. Deze vragen en antwoorden kunt u vinden in het onderdeel V&A – Handreikingen pensioen LB. Dit onderdeel bevat ook de door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen opgestelde handreikingen. De handreikingen zijn informatief van karakter en dienen (gedeeltelijk) ter vervanging van de teksten van ingetrokken beleidsbesluiten. De V&A en de handreikingen zijn ook op chronologische wijze te benaderen, waardoor u in één oogopslag kunt vaststellen welke publicaties sinds uw laatste bezoek zijn toegevoegd of gewijzigd.

Voor de opgenomen V&A en handreikingen geldt dat het geen door of namens de staatssecretaris van Financiën uitgevaardigd beleid betreft. De door de verschillende kennisgroepen geformuleerde antwoorden vloeien rechtstreeks voort uit de fiscale wet- en regelgeving.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft in de antwoorden en handreikingen in het algemeen geen rekening gehouden met wet- en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling en met wet- en regelgeving rond de Pensioenwet. Dit is alleen anders indien deze bepalingen direct van invloed (kunnen) zijn op de toepassing van de fiscale wetgeving. Toetsing van civielrechtelijke wet- en regelgeving op het terrein van het arbeidsrecht is niet een taak van de Belastingdienst.

Op de site zijn ook nog andere onderdelen opgenomen. Zo kunt u via het onderdeel Beleidsbesluiten alle tot op heden uitgebrachte besluiten met betrekking tot de fiscale behandeling van pensioen in de sfeer van de loonbelasting raadplegen.

Bijgewerkt tot 28 november 2018