Artikelgewijs overzicht V&A en handreikingen Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
Artikel 10 Wet LB Loon
Artikel 11 Wet LB
(tot 31-12-2013)
Vrijgesteld loon
Artikel 11a Wet LB
(tot 31-12-2013)
Stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht
Artikel 12a Wet LB Fictief loon aanmerkelijk belang werknemer
Artikel 13 Wet LB Waardering loonbestanddelen
Artikel 18 Wet LB Pensioen
Artikel 18a Wet LB Ouderdomspensioen
Artikel 18b Wet LB Partnerpensioen
Artikel 18c Wet LB Wezenpensioen
Artikel 18d Wet LB Overschrijden maximaal uitkeringsniveau
Artikel 18e Wet LB
(tot 31-12-2004)
Overbruggingspensioen
Artikel 18e Wet LB
(vanaf 1-1-2005)
Deelnemingsjarenpensioen
Artikel 18f Wet LB Nabestaandenoverbruggingspensioen
Artikel 18g Wet LB Dienstjaren / Pensioengevend loon
Artikel 18ga Wet LB Maximum pensioengevend loon
Artikel 18h Wet LB Pensioen (gedeeltelijk) in eigen beheer
Artikel 18i Wet LB
(tot 31-12-2004)
Vervroegde uittreding
Artikel 19 Wet LB Loon aanzienlijk lager dan gebruikelijk
Artikel 19a Wet LB Verzekeraar pensioen en stamrecht
Artikel 19b Wet LB Afzien en afkoop
Artikel 19c Wet LB Rechtszekerheid
Artikel 19d Wet LB Aanwijzingsbevoegdheid
Artikel 19e Wet LB Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen
Artikel 19f Wet LB Delegatiebepaling
Artikel 19g Wet LB
(tot 31-12-2011)
Levensloopregeling
Artikel 22ca Wet LB Levensloopverlofkorting
Artikel 32ba Wet LB Regeling voor vervroegde uittreding
Artikel 36aWet LB Overgangsbepalingen bestaande aanspraken op vakantieverlof en compensatieverlof
Artikel 36bWet LB Overgangsbepalingen verzekeraar op 31 december 1994 bestaande pensioenaanspraken
Artikel 37 Wet LB Overgangsbepalingen stamrechten van voor 1 januari 1995
Artikel 38 Wet LB Overgangsrecht uitkeringen uit op 31 december 1994 bestaande aanspraak
Artikel 38a Wet LB
(tot 31-12-2004)
Prepensioen
Artikel 38b Wet LB
(tot 31-12-2004)
Overgangsrecht op 1 juni 1999 bestaande pensioenregelingen
Artikel 38b Wet LB
(vanaf 1-1-2005)
Overgangsrecht niet kwalificerende pensioenregelingen
Artikel 38c Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2004 bestaande VUT-regeling
Artikel 38d Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2004 bestaande prepensioenregeling
Artikel 38e Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2004 bestaande ouderdomspensioenregeling
Artikel 38f Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2004 bestaande regeling voor overbruggingspensioen
Artikel 38g Wet LB 40-deelnemingsjarenpensioen en inbouw overbruggingspensioen, VUT en prepensioen
Artikel 38n Wet LB
(vanaf 1-4-2017)
Overgangsrecht voor op 1 april 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken
Artikel 38o Wet LB
(vanaf 1-4-2017)
Afkoop op 1 april 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken
Artikel 38p Wet LB
(vanaf 1-4-2017)
Oudedagsverplichting
Artikel 38q Wet LB
(vanaf 1-4-2017)
Begrenzing pensioenopbouw in eigen beheer bij afkoop of omzetting in oudedagsverplichting
Artikel 39d Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2011 bestaande levensloopregeling
Artikel 39f Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2013 bestaande loonstamrechten