Chronologisch overzicht V&A en handreikingen pensioen en stamrechten Wet op de loonbelasting 1964
Datum Omschrijving standpunt Artikel
11 januari 2019 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting (tekst 2013) in stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht (Vraag & Antwoord 10-006) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
Artikel 11a, eerste en tweede lid, Wet LB (tekst 2013)
Artikel 19b, tweede en achtste lid, Wet LB (tekst 2013)
11 januari 2019 Geen samenloop aanwijzing onderdeel 8.8 en goedkeuring onderdeel 10.2 van het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514 voor partner- en wezenpensioen op risicobasis (Vraag & Antwoord 17-040) Artikel 18a, zevende lid, Wet LB
Artikel 18b, eerste en tweede lid, Wet LB
Artikel 18c, eerste en tweede lid, Wet LB
11 januari 2019 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag (Vraag & Antwoord 15-004) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
11 januari 2019 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking (Vraag en Antwoord 15-005) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
11 januari 2019 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase (Vraag & Antwoord 17-008) Artikel 38p, tweede lid, Wet LB
11 januari 2019 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking (Vraag & Antwoord 17-009) Artikel 19b, eerste lid, Wet LB (tekst 2016)
Artikel 38p, eerste, tweede en vierde lid, Wet LB
11 januari 2019 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen (Vraag & Antwoord 17-017) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38p, eerste, tweede en vijfde lid, Wet LB
11 januari 2019 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking (Vraag & Antwoord 17-021) Artikel 38p, vierde lid, Wet LB
Artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016)
11 januari 2019 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking (Vraag & Antwoord 17-030) Artikel 18a, zesde lid, Wet LB
Artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016)
11 januari 2019 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets (Vraag & Antwoord 08-088) Artikel 38d, tweede lid, Wet LB
Artikel 38a, derde en zevende lid, Wet LB (tekst 2004)
11 januari 2019 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum (Vraag & Antwoord 08-087) Artikel 38d, tweede en derde lid, Wet LB
Artikel 38a, derde lid, Wet LB
11 januari 2019 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum (Vraag & Antwoord 08-086) Artikel 38d, tweede en derde lid, Wet LB
Artikel 38a, derde lid, Wet LB (tekst 2004)
11 januari 2019 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct (Vraag & Antwoord 18-004) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38p, eerste en tweede lid, Wet LB
11 januari 2019 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage (Vraag & Antwoord 14-005) Artikel 18a, zevende lid, Wet LB
4 januari 2019 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon (Vraag & Antwoord 08-076) Artikel 18g, eerste en tweede lid, en artikel 19 Wet LB
4 januari 2019 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen (Vraag & Antwoord 08-041) Artikel 18a, eerste, tweede en derde lid
Artikel 18e, eerste lid Wet, LB (tekst 2004)
Artikel 38a, tweede lid, Wet LB (tekst 2004)
4 januari 2019 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking (Vraag & Antwoord 08-037) Artikel 18, eerste lid, Wet LB
4 januari 2019 Vervroegd pensioen en doorwerken (Vraag & Antwoord 08-014) Artikel 18, eerste lid, Wet LB
Artikel 18a, vierde en zesde lid, Wet LB
Artikel 19b, eerste lid, Wet LB
4 januari 2019 Overzicht AOW-inbouwbedragen en AOW-franchises Artikel 18a, zevende lid, Wet LB
4 januari 2019 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 (Vraag & Antwoord 17-012) Artikel 18a, eerste, tweede, derde, zesde en achtste lid, Wet LB
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, Wet LB
4 januari 2019 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 (Vraag & Antwoord 14-006) Artikel 18a, zevende lid, Wet LB
4 januari 2019 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel (Vraag & Antwoord 08-082) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
Artikel 19f Wet LB
4 januari 2019 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel (Vraag & Antwoord 08-074) Artikel 18g, tweede lid, Wet LB
4 januari 2019 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement (Vraag & Antwoord 08-042) Artikel 18a, derde lid, Wet LB
4 januari 2019 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal (Vraag & Antwoord 08-016) Artikel 19d Wet LB
4 januari 2019 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V Staffelbesluit pensioenen uitkeren aan werknemer (Vraag & Antwoord 18-005) Artikel 18a, derde lid, Wet LB
Artikel 19d Wet LB
28 december 2018 Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba Wet LB
21 december 2018 Overzicht u-rendementen en marktrenten Artikel 3.25 Wet IB 2001
24 oktober 2018 Wettelijke gevolgen als het uiterste tijdstip voor de aankoop van een recht op pensioen- of loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering is verstreken (Vraag & Antwoord 18-009) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
Artikel 11a Wet LB (tekst 2013)
Artikel 18a, vierde lid, Wet LB
Artikel 18b, zesde lid, Wet LB
Artikel 18c, vierde lid, Wet LB
Artikel 19b, eerste lid, Wet LB
24 oktober 2018 Vaste indexatie (Vraag & Antwoord 18-008) Artikel 18d, eerste lid, onderdeel a, Wet LB
1 augustus 2018 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen (Vraag & Antwoord 08-068) Artikel 18f Wet LB
1 augustus 2018 Toepassen extra verlaagde AOW-inbouw artikel 10aa UBLB in deel pensioenregeling (Vraag & Antwoord 05-024) Artikel 18a, zevende lid, Wet LB
18 juli 2018 Vragen & Antwoorden van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer Artikel 3.101 Wet IB 2001
Artikel 3.102 Wet IB 2001
Artikel 6.3 Wet IB 2001
18 juli 2018 Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793 (Vraag & Antwoord 17-036) Artikel 34e, vierde lid, Wet VpB
18 juli 2018 Begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M (Vraag & Antwoord 09-011) Artikel 32ba, zesde lid, Wet LB
8 juni 2018 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-025) Artikel 38n, vierde lid, Wet LB
24 mei 2018 Vervreemden of omzetten aanspraak oudedagsverplichting bij echtscheiding (Vraag & Antwoord 18-006) Artikel 38p, vierde lid, Wet LB
Artikel 19b, derde lid, Wet LB (tekst 2016)
8 mei 2018 Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 8 mei 2018) Artikel 38n Wet LB
Artikel 38p Wet LB
18 april 2018 Pensioenopbouw over de voorperiode (Vraag & Antwoord 08-069) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
4 april 2018 Handreiking aanspraken oudedagsverplichting en overlijden (versie 4 april 2018) Artikel 38n Wet LB
Artikel 38p Wet LB
4 april 2018 Toepassing artikel 32ba Wet LB bij ontslag op verzoek werknemer (Vraag & Antwoord 11-032) Artikel 32ba, zesde lid, Wet LB
4 april 2018 Pensioen, loonstamrecht of oudedagsverplichting eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend (Vraag & Antwoord 12-008) Artikel 38n, eerste lid, Wet LB
Artikel 38p Wet LB
Artikel 39f Wet LB
Artikel 19b, eerste en achtste lid, Wet LB (tekst 2016)
4 april 2018 Levensloopverlofkorting voor aanspraken opgebouwd in een verlofspaarregeling (Vraag & Antwoord 05-003) Artikel 39d Wet LB
Artikel 22ca, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)
4 april 2018 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling (Vraag & Antwoord 05-006) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, zevende lid, Wet LB (tekst 2011)
4 april 2018 Aanpassen pensioenregeling aan gewijzigde fiscale pensioenkaders per 1 januari 2018 (Vraag & Antwoord 17-042) Artikel 18, derde lid, Wet LB
Artikel 19c, eerste en tweede lid, Wet LB
19 januari 2018 Fiscale balanswaarde pensioenverplichting van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak ex-partner bij afkoop (Vraag & Antwoord 18-002) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet LB
19 januari 2018 In eigen beheer verzekerd pensioen ex-partner afkopen of omzetten in oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 18-001) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
19 december 2017 Afkoopkorting bij afkoop van in eigen beheer verzekerd ingegaan pensioen (Vraag & Antwoord 17-043) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet LB
22 november 2017 Ouderdomspensioen met uitgestelde pensioeningangsdatum omzetten in oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 17-019) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38p, eerste en tweede lid, Wet LB
17 november 2017 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen (Vraag & Antwoord 08-085) Artikel 38a, tweede lid, Wet LB (tekst 2004)
17 november 2017 Inhoudingsplicht pensioenverzekeraar over levensloopuitkeringen na eerdere afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling (Vraag & Antwoord 05-037) Artikel 19b, vierde lid, Wet LB
17 november 2017 Levenslooploon in een periode van deeltijd en of demotie (Vraag & Antwoord 05-049) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst 2011)
17 november 2017 Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen (Vraag & Antwoord 05-057) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst 2011)
17 november 2017 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen (Vraag & Antwoord 05-058) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst 2011)
17 november 2017 Begrippen ‘waarde van de polis’ en ‘premievrije waarde’ van artikel 5.4, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (Vraag & Antwoord 06-005) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst 2011)
17 november 2017 Maximale toevoeging levensloopregeling werknemer geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954 (Vraag & Antwoord 07-004) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, eerste en negende lid, Wet LB (tekst 2011)
17 november 2017 Levensloop in grensoverschrijdende situaties (Vraag & Antwoord 10-008) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, tweede lid, Wet LB (tekst 2011)
17 november 2017 Reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering (Vraag & Antwoord 13-008) Artikel 32ba, zesde lid, Wet LB
17 november 2017 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen (Vraag & Antwoord 15-011) Artikel 18a Wet LB
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, Wet LB
17 november 2017 Ruil van prepensioen (Vraag & Antwoord 08-094) Artikel 38a, zevende lid (tekst 2004)
Artikel 38d, derde lid, Wet LB
17 november 2017 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband (Vraag & Antwoord 08-071) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
17 november 2017 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging (Vraag & Antwoord 08-027) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
17 november 2017 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen (Vraag & Antwoord 08-026) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
17 november 2017 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak (Vraag & Antwoord 05-040) Artikel 39d Wet LB
Artikel 22ca, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)
17 november 2017 Pseudo-eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 (Vraag & Antwoord 10-009) Artikel 32ba, derde en achtste lid, Wet LB
17 november 2017 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum (Vraag & Antwoord 08-089) Artikel 38d, tweede en derde lid, Wet LB
Artikel 38a, derde lid, Wet LB (tekst 2004)
17 november 2017 Hoogte afkoopkorting bij afkoop pensioen in eigen beheer na 2017 (Vraag & Antwoord 17-037) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet LB
10 november 2017 Uitkeringsperiode oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 17-029) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38p, tweede lid, Wet LB
10 november 2017 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht (Vraag & Antwoord 17-001) Artikel 19b, eerste lid, Wet LB (tekst 2013 + 2016)
Artikel 38n, eerste, tweede en derde lid, Wet LB
Artikel 38o, tweede lid, Wet LB
Artikel 39f, eerste lid, Wet LB
10 november 2017 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum (Vraag & Antwoord 08-066) Artikel 38f, derde en vierde lid, Wet LB en artikel 18e, tweede en derde lid, (tekst 2004)
10 november 2017 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum (Vraag & Antwoord 08-065) Artikel 38f, derde en vierde lid, Wet LB en artikel 18e, tweede lid, (tekst 2004)
10 november 2017 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB (Vraag & Antwoord 08-012) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
10 november 2017 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum (Vraag & Antwoord 11-023) Artikel 18g, tweede lid, onderdeel a, Wet LB
10 november 2017 Gevolgen korten van pensioen (afstempelen) bij onderdekking pensioenfonds (Vraag & Antwoord 11-025) Artikel 18a, eerste, tweede en derde lid, Wet LB
Artikel 19b, vijfde lid, Wet LB
10 november 2017 Nihilpensioen door variabilisering vóór de AOW-leeftijd (Vraag & Antwoord 11-031) Artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, en derde lid, Wet LB
10 november 2017 Prijsgeven van pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen (oprenten) pensioenaanspraak bij uitstel pensioendatum (Vraag & Antwoord 11-027) Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet LB
Artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, Wet LB (tekst 2016)
10 november 2017 Omschrijving van het ingangsmoment van het partnerpensioen in een pensioenregeling (Vraag & Antwoord 08-055) Artikel 18b, zesde lid, Wet LB
10 november 2017 Verhoogde opbouw van het ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis (Vraag & Antwoord 08-059) Artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, Wet LB
10 november 2017 Onderlinge ruil van pensioensoorten (Vraag & Antwoord 08-060) Artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, Wet LB
10 november 2017 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Vraag & Antwoord 05-055) Artikel 38d, derde lid, Wet LB
Artikel 38e, derde lid, Wet LB
Artikel 38f, derde lid, Wet LB
10 november 2017 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in stamrechtovereenkomst (Vraag & Antwoord 08-025) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
10 november 2017 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering (Vraag & Antwoord 08-029) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB
10 november 2017 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod (Vraag & Antwoord 08-019) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
10 november 2017 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens (Vraag & Antwoord 08-021) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
10 november 2017 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding (Vraag en Antwoord 15-001) Artikel 18d, eerste en tweede lid, Wet LB
Artikel 18h Wet LB
Artikel 19b, eerste en derde lid, Wet LB
Artikel 3.25 Wet IB 2001
Artikel 3.29 Wet IB 2001
Artikel 8, zesde lid, Wet Vpb
10 november 2017 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming (Vraag & Antwoord 08-031) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
10 november 2017 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen (Vraag & Antwoord 08-032) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
27 oktober 2017 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering (Vraag & Antwoord 10-001) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
Artikel 11a Wet LB (tekst 2013)
Artikel 18a, vierde lid, Wet LB
Artikel 18b, zesde lid, Wet LB
Artikel 18c, vierde lid,
27 oktober 2017 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht (Vraag & Antwoord 13-007) Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB
27 oktober 2017 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding (Vraag & Antwoord 12-003) Artikel 32ba Wet LB
27 oktober 2017 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak of aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting; belastbaar feit en belastbaar bedrag (Vraag & Antwoord 08-079) Artikel 38n, eerste lid, Wet LB
Artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, Wet LB (tekst 2016)
artikel 38p, vierde lid, Wet LB
26 oktober 2017 Prijsgeven van pensioenaanspraak of aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting; niet voor verwezenlijking vatbaar (Vraag & Antwoord 08-078) Artikel 38n, eerste lid, Wet LB
Artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, Wet LB (tekst 2016)
artikel 38p, vierde lid, Wet LB
26 oktober 2017 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan (Vraag & Antwoord 05-056) Artikel 32ba, derde lid, Wet LB
26 oktober 2017 Uitspraak Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 niet als richtsnoer voor belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak (Vraag en Antwoord 15-006) Artikel 19b, eerste lid, Wet LB
26 oktober 2017 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon (Vraag en Antwoord 15-002) Artikel 18g, tweede lid, Wet LB
26 oktober 2017 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling (Vraag & Antwoord 08-081) Artikel 19c, eerste lid, Wet LB
26 oktober 2017 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling (Vraag & Antwoord 08-080) Artikel 19c, eerste en tweede lid, Wet LB
26 oktober 2017 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel (Vraag & Antwoord 08-058) Artikel 18d, eerste lid, onderdeel c, Wet LB
26 oktober 2017 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen (Vraag & Antwoord 08-057) Artikel 18d Wet LB
26 oktober 2017 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist (Vraag & Antwoord 08-049) Artikel 18a, zevende lid, Wet LB
26 oktober 2017 Restbegunstiging in de uitkeringsfase (Vraag & Antwoord 08-038) Artikel 18, eerste lid, Wet LB
26 oktober 2017 Stamrechtovereenkomst - Omzetting op 31 december 2013 bestaand stamrecht (Vraag & Antwoord 08-036) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
Artikel 37 Wet LB (tekst 2013)
26 oktober 2017 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging op 31 december 1994 bestaande stamrechten (Vraag & Antwoord 08-035) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
Artikel 37 Wet LB (tekst 2013)
26 oktober 2017 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht (Vraag & Antwoord 08-034) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
26 oktober 2017 Stamrechtovereenkomst - Omzetting ingegane stamrechten (Vraag & Antwoord 08-033) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB
26 oktober 2017 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet (Vraag & Antwoord 08-030) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
26 oktober 2017 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen (Vraag & Antwoord 08-020) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB
Artikel 11a, derde lid, Wet LB
26 oktober 2017 Toepassing van artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB (Vraag & Antwoord 08-011) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
26 oktober 2017 Partnerpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande (Vraag & Antwoord 06-010) Artikel 18b, zesde lid, Wet LB
26 oktober 2017 Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 (versie 26 oktober 2017) Artikel 18, eerste lid, Wet LB
Artikel 18a, derde lid, Wet LB
Artikel 18b, derde lid, Wet LB
Artikel 18d, eerste lid, Wet LB
13 oktober 2017 Afkoop pensioen eigen beheer onder schuldigerkenning (netto) afkoopsom (Vraag & Antwoord 17-035) Artikel 38n Wet LB
Artikel 38o Wet LB
13 oktober 2017 Afkoop pensioen eigen beheer en uitgestelde uitbetaling (netto) afkoopsom (Vraag & Antwoord 17-034) Artikel 38n Wet LB
Artikel 38o Wet LB
29 september 2017 Oprenting oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 17-027) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38p, eerste lid, Wet LB
Artikel 8, eerste lid, Wet Vpb
Artikel 3.25 Wet IB 2001
7 juli 2017 Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen Artikel 19a Wet LB
Artikel 38n Wet LB
5 juli 2017 Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop pensioen eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-031) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste lid, Wet LB
28 juni 2017 Pensioen partner dga opgebouwd voor 1 januari 1995 overdragen naar eigen beheer en overgangsrecht artikel 36b Wet LB (Vraag & Antwoord 17-033) Artikel 19a, eerste en tweede lid, Wet LB (tekst 2016)
Artikel 36b Wet LB
14 juni 2017 Waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode en afkoop/omzetting van een pensioenaanspraak in eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-032) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet LB
Artikel 8, zesde lid, Wet Vpb (tekst 2016)
Artikel 34e, derde lid, Wet Vpb
14 juni 2017 Afkopen in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken en aangifte loonheffingen (Vraag & Antwoord 17-026) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 6 Awr
14 juni 2017 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken voor verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale balanswaarde; Informatieplicht en instemming partner (Vraag & Antwoord 17-023) Artikel 38n, tweede, vierde en vijfde lid, Wet LB
18 april 2017 Vergelijken pensioenopbouw 2015 met de pensioenopbouw in 2016/2017 (Vraag & Antwoord 17-020) Artikel 38q Wet LB
1 april 2017 Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017/einde overgangsperiode besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 (Vraag & Antwoord 17-018) Artikel 19a, eerste lid, onderdelen d en e, Wet LB (tekst 2016)
1 april 2017 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen (Vraag & Antwoord 17-016) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste, tweede en derde lid, Wet LB
1 april 2017 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ouderdomspensioen na overlijden partner (Vraag & Antwoord 17-015) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste, tweede en derde lid, Wet LB
1 april 2017 Grondslagen fiscale balanswaarde pensioenverplichting in eigen beheer bij afkoop of omzetten in een oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 17-014) Artikel 38n, derde lid, Wet LB
Artikel 38o, tweede lid, Wet LB
1 april 2017 Afkoop- of omzettingswaarde pensioen in eigen beheer bij onjuiste waardering pensioenverplichting op fiscale balans (Vraag & Antwoord 17-013) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, tweede lid, Wet LB
1 april 2017 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum wegens onderdekking vanaf 1 april 2017 (Vraag & Antwoord 17-011) Artikel 19b, eerste en achtste lid, Wet LB (tekst 2016)
Artikel 38n, eerste lid, Wet LB
1 april 2017 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken (Vraag & Antwoord 17-010) Artikel 38n, eerste lid, Wet LB
1 april 2017 Uiterste termijn voor overdracht van extern verzekerd pensioen naar eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-007) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 19b, tweede lid, Wet LB (tekst 2016)
1 april 2017 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer en elders verzekerd pensioen (Vraag & Antwoord 17-006) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet LB
1 april 2017 Afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van in eigen beheer verzekerde aanspraak op ingegaan partnerpensioen en wezenpensioen (Vraag & Antwoord 17-005) Artikel 38n, eerste en tweede lid, Wet LB
Artikel 38o Wet LB
Artikel 38p Wet LB
1 april 2017 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer bij onderdekking (Vraag & Antwoord 17-004) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet LB
1 april 2017 Afkoop van in eigen beheer verzekerde stamrechten en lijfrenten (Vraag & Antwoord 17-003) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste, tweede en derde lid, Wet LB
Artikel 39f, eerste lid, Wet LB
6 juli 2016 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen (Vraag & Antwoord 08-039) Artikel 18, eerste lid, Wet LB
Artikel 18e, eerste lid, Wet LB (tekst 2004)
Artikel 38a, tweede lid, Wet LB (tekst 2004)
27 juni 2016 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan (Vraag & Antwoord 05-008) Artikel 32ba, derde lid, Wet LB
27 juni 2016 Regeling voor vervroegde uittreding geen pensioenovereenkomst in de zin van de Pensioenwet of pensioenregeling in de zin van hoofdstuk IIB of de artikelen 38d, 38e of 38f van de Wet op de loonbelasting 1964 (Vraag & Antwoord 05-007) Artikel 32ba, zesde lid, Wet LB
21 juni 2016 Opbouwpercentage en backservice (Vraag & Antwoord 08-040) Artikel 18a, eerste lid, Wet LB
24 mei 2016 Inhaalindexatie (Vraag & Antwoord 16-001) Artikel 18d, eerste lid, onderdeel a, Wet LB
17 december 2015 Fiscaal partnerbegrip en pensioen (Vraag & Antwoord 11-028) Artikel 18, eerste lid, Wet LB
17 december 2015 Variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon (Vraag & Antwoord 10-005) Artikel 39f Wet LB
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)
17 december 2015 Saldoregeling pensioenuitkeringen waarvoor werknemer tijdens opbouw in buitenland geen fiscale tegemoetkoming heeft genoten (Vraag & Antwoord 08-002) Artikel 10, eerste lid, Wet LB
17 december 2015 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdomspensioen (Vraag & Antwoord 08-048) Artikel 18a, zesde lid, Wet LB
23 november 2015 Gevolgen van hertrouwen met de ex-echtgenoot (Vraag & Antwoord 08-077) Artikel 19b, eerste lid, onderdeel b, Wet LB
23 november 2015 Inkoop van dienstjaren indien in de vorige dienstbetrekking geen pensioen is opgebouwd; fictieve waardeoverdracht van nihil (Vraag & Antwoord 08-073) Artikel 18g, tweede lid, Wet LB
6 november 2015 Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (Vraag & Antwoord 08-043) Artikel 18a, derde lid, Wet LB
16 september 2015 Saldo levensloopregeling en het loon van het voorafgaande kalenderjaar (Vraag & Antwoord 05-029) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)
3 september 2014 Inhaal van pensioen en dienstjaren bij verschillende werkgevers in hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds (Vraag & Antwoord 06-002) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
2 september 2014 Compenseren tegenvallende rendementen beschikbare-premieregeling (Vraag & Antwoord 09-005) Artikel 18a, derde lid, Wet LB
9 juli 2014 Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 9 juli 2014) Artikel 18a Wet LB
Artikel 18b Wet LB
Artikel 18c Wet LB
Artikel 18g Wet LB
11 december 2013 Omzetting levenslooptegoed in pensioen en gevolgen voor de lijfrenteaftrek (Vraag & Antwoord 05-053) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, zevende lid, Wet LB (tekst 2011)
11 december 2013 Extra stortingen levensloopregeling werknemers op 31 december 2005 51 jaar of ouder, maar jonger dan 56 jaar (Vraag & Antwoord 05-051) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)
11 december 2013 Tijdstip omzetten aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen (Vraag & Antwoord 05-033) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, zevende lid, Wet LB (tekst 2011)
27 november 2013 Benaderde Marktwaarde Methode (Vraag & Antwoord 13-006) Artikel 13, vijfde lid, Wet LB (tekst 2014)
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel e, Wet LB
Artikel 19b, eerste lid, Wet LB
18 september 2013 Aanspraken ex-partner op levenslooptegoeden werknemer (Vraag & Antwoord 05-050) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Storten in levensloopregeling uit netto loon of privé-middelen werknemer (Vraag & Antwoord 05-047) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, derde lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Pensioeningangsdatum en twee levensloopregelingen (Vraag & Antwoord 05-044) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, achtste lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Aanspraken ingevolge een verlofspaarregeling en een levensloopregeling (Vraag & Antwoord 05-038) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst 2011)
Artikel 36a, tweede lid, Wet LB
18 september 2013 Opname levenslooploon en opbouw van pensioen (Vraag & Antwoord 05-035) Artikel 39d Wet LB
Artikel 18g Wet LB
Artikel 19 Wet LB
Artikel 19g, tweede lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Samenloop levensloopregeling en regeling voor vervroegde uittreding (RVU) (Vraag & Antwoord 11-030) Artikel 39d Wet LB
Artikel 32ba, zesde lid, Wet LB
Artikel 19g, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Geen verplichting pensioenuitvoerder omzetten aanspraak levensloopregeling in aanspraak op pensioen (Vraag & Antwoord 05-034) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, zevende lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Overdracht tegoed levenslooprekening of levensloopverzekering naar andere uitvoerder (Vraag & Antwoord 05-032) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, vierde lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Tijdstip schriftelijke verklaring werknemer over aanwezigheid en omvang van andere levenslooptegoeden (Vraag & Antwoord 05-028) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Inhoudingsplichtige voor opnames uit levensloopregeling tijdens een verlofperiode (Vraag & Antwoord 05-026) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, tweede lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Inhoudingsplicht bij afkoop saldo levensloopregeling bij beëindigen dienstbetrekking (Vraag & Antwoord 05-021) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Verplichting voor werknemer om werkgever te informeren over saldo levensloopregeling (Vraag & Antwoord 05-019) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Verplicht omzetten saldo levensloopregeling in pensioenregeling (Vraag & Antwoord 05-018) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Recht op deelname aan levensloopregeling voor werknemer (Vraag & Antwoord 05-017) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Werkgeversbijdrage levensloopregeling: Gestaffeld of loonafhankelijk percentage (Vraag & Antwoord 05-015) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, zesde lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Overboeken saldo levensloopregeling naar levensloopverzekering (Vraag & Antwoord 05-005) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, zesde lid, Wet LB (tekst 2011)
18 september 2013 Vormvereisten voorwaarden levensloopregeling en levensloopverzekering (Vraag & Antwoord 05-004) Artikel 39d Wet LB
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst 2011)
13 maart 2013 RVU - Reorganisaties; vrijwillige fase, plaatsmakers- of remplaçantenregelingen (Vraag & Antwoord 13-003) Artikel 32ba, zesde en zevende lid, Wet LB
28 mei 2010 Handreiking voor de toepassing van het besluit Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten van 21 december 2009, nr. CPP2009/1487M Artikel 18, eerste lid, Wet LB
Artikel 18a, derde en negende lid, Wet LB
Artikel 18b, derde en achtste lid, Wet LB
Artikel 18c, derde en zevende lid, Wet LB
Artikel 19d Wet LB
11 februari 2009 Ruil van nabestaandenoverbruggingspensioen (Vraag & Antwoord 08-067) Artikel 18f Wet LB
11 februari 2009 AOW-inbouw en buitenlandse dienstbetrekking met salary split (Vraag & Antwoord 08-050) Artikel 18a, achtste lid, Wet LB
17 maart 2008 Toetsen 100%-grens voor aanspraken op ouderdomspensioen met verschillende pensioeningangsdata (Vraag & Antwoord 06-004) Artikel 18a, zevende lid, Wet LB
12 februari 2008 Voortzetting in het buitenland van de pensioenopbouw in een Nederlandse pensioenregeling (Vraag & Antwoord 08-003) Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
12 juni 2007 Handreiking modelpensioenovereenkomsten (versie 12 juni 2007) Artikel 18 Wet LB
Artikel 19c Wet LB
19 april 2007 Aanpassen pensioenregeling in verband met de Pensioenwet (Vraag & Antwoord 07-003) Artikel 18, eerste lid, Wet LB
Artikel 19a, eerste en tweede lid, Wet LB
18 april 2007 Handreiking indexatie van pensioenen (versie 18 april 2007) Artikel 18a Wet LB
Artikel 18b Wet LB
Artikel 18c Wet LB
Artikel 18d Wet LB
17 april 2007 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen (Vraag & Antwoord 07-001) Artikel 18a, eerste, tweede en derde lid, Wet LB
Artikel 38d, tweede lid, Wet LB
7 april 2006 Indexatie Witteveens excedent in nabestaanden- en wezenpensioen (Vraag & Antwoord 05-070) Artikel 38b Wet LB
Artikel 38e Wet LB
20 maart 2006 Voldoende reservering voor pensioentoezegging in eigen beheer (Vraag & Antwoord 05-069) Artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, Wet LB
12 september 2005 Inbouw aanspraken uit een beroepspensioenregeling (Vraag & Antwoord 05-059) Artikel 19 Wet LB