V&A en handreikingen Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

 

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) krijgt veel vragen over de fiscale behandeling van pensioenen. De op regelmatig gestelde vragen door het CAP gegeven antwoorden kunnen hier geraadpleegd worden. Dit onderdeel bevat ook de door het CAP opgestelde handreikingen. De handreikingen zijn informatief van karakter en dienen (gedeeltelijk) ter vervanging van de teksten van ingetrokken beleidsbesluiten. Voor de opgenomen V&A en handreikingen geldt dat het geen door of namens de staatssecretaris van FinanciŽn uitgevaardigd beleid betreft. De geformuleerde antwoorden vloeien rechtstreeks voort uit de fiscale wet- en regelgeving.

In de antwoorden en handreikingen is in het algemeen geen rekening gehouden met wet- en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling en met wet- en regelgeving rond de Pensioenwet. Dit is alleen anders indien deze bepalingen direct van invloed (kunnen) zijn op de toepassing van de fiscale wetgeving. Toetsing van civielrechtelijke wet- en regelgeving op het terrein van het arbeidsrecht is niet een taak van de Belastingdienst.

De actuele V&A en handreikingen zijn op twee verschillende manieren ingedeeld:

In het artikelgewijze overzicht zijn de V&A en handreikingen ingedeeld op basis van de artikelen van de Wet op de loonbelasting 1964. Het overzicht van de V&A en handreikingen voor het betreffende artikel kan worden geopend door te klikken op de omschrijving achter het wetsartikel. Door te klikken op de artikelaanduiding kan de tekst van de wet geraadpleegd worden.

In de chronologische indeling zijn de V&A en handreikingen ingedeeld op volgorde van de datum waarop deze zijn toegevoegd of gewijzigd. De tekst van het V&A en handreikingen kan worden geopend door te klikken op de omschrijving van het standpunt. Via dit overzicht kan eenvoudig worden vastgesteld of er V&A en handreikingen zijn toegevoegd of gewijzigd.

De vanaf 1 september 2015 vervangen of ingetrokken V&A en handreikingen zijn opgenomen in het Overzicht vervallen V&A en handreikingen.