V&A van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) over uitfaseren van pensioen in eigen beheer
Datum Omschrijving standpunt Artikel
11 januari 2019 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase (Vraag & Antwoord 17-008) Artikel 38p, tweede lid, Wet LB
11 januari 2019 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking (Vraag & Antwoord 17-009) Artikel 19b, eerste lid, Wet LB (tekst 2016)
Artikel 38p, eerste, tweede en vierde lid, Wet LB
11 januari 2019 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen (Vraag & Antwoord 17-017) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38p, eerste, tweede en vijfde lid, Wet LB
11 januari 2019 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking (Vraag & Antwoord 17-021) Artikel 38p, vierde lid, Wet LB
Artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016)
11 januari 2019 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking (Vraag & Antwoord 17-030) Artikel 18a, zesde lid, Wet LB
Artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016)
11 januari 2019 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct (Vraag & Antwoord 18-004) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38p, eerste en tweede lid, Wet LB
18 juli 2018 Vragen & Antwoorden van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer Artikel 3.101 Wet IB 2001
Artikel 3.102 Wet IB 2001
Artikel 6.3 Wet IB 2001
18 juli 2018 Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793 (Vraag & Antwoord 17-036) Artikel 34e, vierde lid, Wet VpB
8 juni 2018 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-025) Artikel 38n, vierde lid, Wet LB
24 mei 2018 Vervreemden of omzetten aanspraak oudedagsverplichting bij echtscheiding (Vraag & Antwoord 18-006) Artikel 38p, vierde lid, Wet LB
Artikel 19b, derde lid, Wet LB (tekst 2016)
8 mei 2018 Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 8 mei 2018) Artikel 38n Wet LB
Artikel 38p Wet LB
4 april 2018 Handreiking aanspraken oudedagsverplichting en overlijden (versie 4 april 2018) Artikel 38n Wet LB
Artikel 38p Wet LB
4 april 2018 Pensioen, loonstamrecht of oudedagsverplichting eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend (Vraag & Antwoord 12-008) Artikel 38n, eerste lid, Wet LB
Artikel 38p Wet LB
Artikel 39f Wet LB
Artikel 19b, eerste en achtste lid, Wet LB (tekst 2016)
19 januari 2018 Fiscale balanswaarde pensioenverplichting van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak ex-partner bij afkoop (Vraag & Antwoord 18-002) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet LB
19 januari 2018 In eigen beheer verzekerd pensioen ex-partner afkopen of omzetten in oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 18-001) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
19 december 2017 Afkoopkorting bij afkoop van in eigen beheer verzekerd ingegaan pensioen (Vraag & Antwoord 17-043) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet LB
22 november 2017 Ouderdomspensioen met uitgestelde pensioeningangsdatum omzetten in oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 17-019) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38p, eerste en tweede lid, Wet LB
17 november 2017 Hoogte afkoopkorting bij afkoop pensioen in eigen beheer na 2017 (Vraag & Antwoord 17-037) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet LB
10 november 2017 Uitkeringsperiode oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 17-029) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38p, tweede lid, Wet LB
10 november 2017 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht (Vraag & Antwoord 17-001) Artikel 19b, eerste lid, Wet LB (tekst 2013 + 2016)
Artikel 38n, eerste, tweede en derde lid, Wet LB
Artikel 38o, tweede lid, Wet LB
Artikel 39f, eerste lid, Wet LB
13 oktober 2017 Afkoop pensioen eigen beheer onder schuldigerkenning (netto) afkoopsom (Vraag & Antwoord 17-035) Artikel 38n Wet LB
Artikel 38o Wet LB
13 oktober 2017 Afkoop pensioen eigen beheer en uitgestelde uitbetaling (netto) afkoopsom (Vraag & Antwoord 17-034) Artikel 38n Wet LB
Artikel 38o Wet LB
29 september 2017 Oprenting oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 17-027) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38p, eerste lid, Wet LB
Artikel 8, eerste lid, Wet Vpb
Artikel 3.25 Wet IB 2001
7 juli 2017 Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen Artikel 19a Wet LB
Artikel 38n Wet LB
5 juli 2017 Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop pensioen eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-031) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste lid, Wet LB
28 juni 2017 Pensioen partner dga opgebouwd voor 1 januari 1995 overdragen naar eigen beheer en overgangsrecht artikel 36b Wet LB (Vraag & Antwoord 17-033) Artikel 19a, eerste en tweede lid, Wet LB (tekst 2016)
Artikel 36b Wet LB
14 juni 2017 Waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode en afkoop/omzetting van een pensioenaanspraak in eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-032) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet LB
Artikel 8, zesde lid, Wet Vpb (tekst 2016)
Artikel 34e, derde lid, Wet Vpb
14 juni 2017 Afkopen in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken en aangifte loonheffingen (Vraag & Antwoord 17-026) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 6 Awr
14 juni 2017 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken voor verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale balanswaarde; Informatieplicht en instemming partner (Vraag & Antwoord 17-023) Artikel 38n, tweede, vierde en vijfde lid, Wet LB
18 april 2017 Vergelijken pensioenopbouw 2015 met de pensioenopbouw in 2016/2017 (Vraag & Antwoord 17-020) Artikel 38q Wet LB
1 april 2017 Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017/einde overgangsperiode besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 (Vraag & Antwoord 17-018) Artikel 19a, eerste lid, onderdelen d en e, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016)
1 april 2017 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen (Vraag & Antwoord 17-016) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste, tweede en derde lid, Wet LB
1 april 2017 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ouderdomspensioen na overlijden partner (Vraag & Antwoord 17-015) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste, tweede en derde lid, Wet LB
1 april 2017 Grondslagen fiscale balanswaarde pensioenverplichting in eigen beheer bij afkoop of omzetten in een oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 17-014) Artikel 38n, derde lid, Wet LB
Artikel 38o, tweede lid, Wet LB
1 april 2017 Afkoop- of omzettingswaarde pensioen in eigen beheer bij onjuiste waardering pensioenverplichting op fiscale balans (Vraag & Antwoord 17-013) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, tweede lid, Wet LB
1 april 2017 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum wegens onderdekking vanaf 1 april 2017 (Vraag & Antwoord 17-011) Artikel 19b, eerste en achtste lid, Wet LB (tekst 2016)
Artikel 38n, eerste lid, Wet LB
1 april 2017 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken (Vraag & Antwoord 17-010) Artikel 38n, eerste lid, Wet LB
1 april 2017 Uiterste termijn voor overdracht van extern verzekerd pensioen naar eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-007) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 19b, tweede lid, Wet LB (tekst 2016)
1 april 2017 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer en elders verzekerd pensioen (Vraag & Antwoord 17-006) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet LB
1 april 2017 Afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van in eigen beheer verzekerde aanspraak op ingegaan partnerpensioen en wezenpensioen (Vraag & Antwoord 17-005) Artikel 38n, eerste en tweede lid, Wet LB
Artikel 38o Wet LB
Artikel 38p Wet LB
1 april 2017 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer bij onderdekking (Vraag & Antwoord 17-004) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet LB
1 april 2017 Afkoop van in eigen beheer verzekerde stamrechten en lijfrenten (Vraag & Antwoord 17-003) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38o, eerste, tweede en derde lid, Wet LB
Artikel 39f, eerste lid, Wet LB