MEDEDELING CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN (CAP)
versie 29 september 2017

De Belastingdienst heeft een kennisstructuur waarin kennisgroepen een belangrijke rol spelen. De kennisstructuur is erop gericht eenheid van beleid en uitvoering te waarborgen.

In de pensioensfeer houdt de kennisgroep pensioenen zich onder meer bezig met de fiscale aspecten van pensioenen in de twee relevante aandachtsgebieden, de loonsfeer en de winstsfeer. De kennisgroep heeft in de eerste plaats een interne functie. Hij is aanspreek- en coördinatiepunt voor medewerkers van de Belastingdienst. Daarnaast heeft de kennisgroep ook een externe functie als aanspreek- en coördinatiepunt voor personen en organisaties buiten de Belastingdienst. De externe functie vervult de kennisgroep alleen voor vragen met een regio-overstijgend karakter. Vragen waarvan het belang tot individuele gevallen beperkt is, kan men voorleggen aan de competente eenheid van de Belastingdienst. Hetzelfde geldt voor vragen en regelingen die (vrijwel) alleen van belang zijn voor belanghebbenden die onder één regio vallen. In het algemeen kunnen belanghebbenden in de volgende gevallen een pensioenregeling ter beoordeling voorleggen aan de kennisgroep:

Het CAP heeft de taak van intern en extern aanspreekpunt van de kennisgroep pensioenen overgenomen. Het CAP voert het secretariaat voor de beide aandachtsgebieden. Door de centrale aansturing kan het CAP vragen aan de juiste personen toedelen. Vervolgens draagt het CAP zorg voor het innemen van een gezamenlijk standpunt of advies voor zowel de loonsfeer als de winstsfeer.

Samenstelling CAP

De samenstelling van het CAP is als volgt:

Postadres
Belastingdienst/kantoor Utrecht (Courtyard Building)
Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
t.a.v. de heer mr. C. van Nieuwamerongen
Postbus 18500
3501 CM Utrecht

E-mail
Vragen over de fiscale behandeling van pensioen met een regio-overstijgend karakter kunnen ook per e-mail aan het CAP worden voorgelegd. Vragen die niet op het werkterrein van het CAP liggen, kan men voorleggen aan de Belastingtelefoon (0800-0543) of aan de competente eenheid van de Belastingdienst.

Door hier te klikken kunt u een e-mail sturen aan het CAP.