Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 05-007 d.d. 27 juni 2016.

Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 32ba, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964

Regeling voor vervroegde uittreding geen toezegging in de zin van de Pensioenwet (Vraag & Antwoord 05-007 d.d. 200309)

Vraag

In artikel 32ba, zesde lid van de Wet op de loonbelasting 1964 is bepaald dat een regeling niet als regeling voor vervroegde uittreding wordt aangemerkt, voor zover die regeling een toezegging inhoudt in de zin van het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. Hoe moet deze uitzondering worden opgevat indien de regeling slechts gedeeltelijk is aan te merken als een toezegging in de zin van de Pensioenwet?

Antwoord

Voor zover sprake is van een toezegging als bedoeld in de Pensioenwet wordt er niet voldaan aan de definitie van een regeling voor vervroegde uittreding. Voor het deel van de regeling waar de Pensioenwet niet op van toepassing is, kan er wel sprake zijn van een regeling voor vervroegde uittreding.