Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 19g, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Verplichting voor werknemer om werkgever te informeren over saldo levensloopregeling (Vraag & Antwoord 05-019 d.d. 180913)

Vraag

Moet iedere werknemer de werkgever waarbij hij een levensloopregeling heeft jaarlijks informeren over het saldo van de levensloopregeling?

Antwoord

Nee, een dergelijke informatieverplichting geldt alleen voor werknemers die ook bij één of meer gewezen werkgevers aanspraken ingevolge een levensloopregeling hebben. Deze werknemers moeten jaarlijks schriftelijk aan de werkgever verklaren wat het saldo is van de bij de vorige werkgevers gevormde levensloopaanspraken per 1 januari van het kalenderjaar waarin de verklaring wordt opgemaakt (artikel 5.1, eerste lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011)). Het is van belang dat de schriftelijke verklaring jaarlijks wordt opgemaakt omdat de waarde van de aanspraken jaarlijks zal wijzigen, bijvoorbeeld door de bijgeschreven rente.