Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 19g, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Tijdstip omzetten aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen (Vraag & Antwoord 05-033 d.d. 111213)

Vraag

Mag een aanspraak ingevolge een levensloopregeling op elk gewenst moment worden omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling?

Antwoord

Ja. De aanspraak ingevolge een levensloopregeling moet echter wel uiterlijk op de dag voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd dan wel de eerdere ingangsdatum van het ouderdomspensioen worden omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling en uiterlijk op 31 december 2021.De aanspraak op pensioen dient na de omzetting binnen de in of krachtens hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 gestelde grenzen te blijven. Dat wil zeggen dat zowel binnen de jaarlijkse opbouwgrenzen wordt gebleven als ook binnen de maximale grenzen per pensioensoort.