Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 19g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Extra stortingen levensloopregeling werknemers op 31 december 2005 51 jaar of ouder, maar jonger dan 56 jaar (Vraag & Antwoord 05-051 d.d. 111213)

Vraag

Kunnen werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder waren, maar jonger dan 56 jaar, het hele jaarsalaris inleggen in de levensloopregeling?

Antwoord

Ja, die werknemers kunnen meer sparen dan het jaarlijkse maximum van 12%.

Als de totale aanspraken aan het eind van het kalenderjaar het maximum van 210% van het laatstverdiende loon niet te boven gaan, kunnen ze hun gehele salaris inleggen in de levensloopregeling.

Let op!
Ook deze hogere storting in de levensloopregeling kan alleen door inhouding op het loon. Daarom kan nooit méér worden ingelegd dan het in het kalenderjaar genoten loon.