Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-042 d.d. 10 januari 2018.

Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18a, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964

Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement (Vraag & Antwoord 08-042 d.d. 171215)

Vraag
Welke fiscale gevolgen heeft het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel?

Antwoord
Als de werkgever de garantie verstrekt kan het totaal van de premies (waaronder begrepen eventuele aanvullende stortingen om het minimumrendement te kunnen garanderen) uitgaan boven hetgeen toelaatbaar is met inachtneming van de uitgangspunten van artikel 18a, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) of één van de staffels van het besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168, Staatscourant 2017, nr. 4421 (staffelbesluit). De pensioenregeling wordt dan onzuiver. Bij een garantie door een pensioenverzekeraar (pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij of premiepensioeninstelling) hoeft geen onzuiverheid op te treden.

Ter toelichting het volgende.

  1. Indien de werkgever een garantie heeft afgegeven voor een minimumrendement, dan moet hij bijstorten indien de voorheen gestorte premies een lager rendement opleveren dan het minimumrendement dat in de regeling tot uitgangspunt was genomen. Het totaal aan oorspronkelijk en aanvullend gestorte premies mag echter niet uitkomen boven de dan geldende grenzen van artikel 18a, derde lid, Wet LB of het staffelbesluit. Vanwege deze kans op overschrijding maakt een dergelijke garantie de pensioenregeling dus onzuiver.
  2. Ook de pensioenverzekeraar kan een minimumrendement toezeggen. De pensioenregeling wordt door deze garantie niet onzuiver mits de werkgever en/of de werknemer daarvoor geen aanvullende bedragen behoeven te storten.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 7 van het vervallen besluit CPP2003/530M (besluit van 29 augustus 2003).