Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 4 april 2018.

Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 32ba, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964

Het begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M (Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 180909)

Vraag

Wat wordt precies bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M?

Antwoord

Voor het begrip regulier (jaar)loon uit het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M, dient aansluiting te worden gezocht bij het begrip pensioengevend loon in een eindloonregeling. Het gaat om het civielrechtelijke jaarloon van het jaar van toekenning van de bate, inclusief:

Voor alle bestanddelen van het reguliere loon geldt dat ze - net als in een eindloonregeling - structureel moeten zijn en dat ze hooguit marginaal fluctueren in hoogte. Jaarlijks terugkerende variabele beloningen dienen dus uit het reguliere jaarloon te worden geëlimineerd als ze meer dan marginaal fluctueren.

De vraag of in een concreet geval sprake is van al dan niet marginaal fluctueren zal dienen te worden beantwoord door de inspecteur van de (voormalige) werkgever.