Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964, artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel artikel 32ba, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Samenloop levensloopregeling en regeling voor vervroegde uittreding (RVU) (Vraag & Antwoord 11-030 d.d. 180913)

Vraag

Kan een levensloopregeling een RVU zijn als bedoeld in artikel 32ba van de Wet LB?

Antwoord

Nee, in beginsel niet. De wetgever heeft de levensloopregeling mede bedoeld als compensatie voor het vervallen van de fiscale faciliŽring van VUT, pre- en vroegpensioen. Dat betekent dat de wetgever niet heeft bedoeld om een uitkering uit of een premie of bijdrage aan een levensloopregeling onder artikel 32ba Wet LB te laten vallen.

Het vorenstaande lijdt uitzondering als partijen een regeling ontwerpen waarbij zij ontslaguitkeringen die naar hun aard onder artikel 32ba Wet LB zouden vallen bewust (mede) via de levensloopregeling laten lopen. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan de situatie dat de werkgever vlak voor de beŽindiging van de werkzaamheden van de desbetreffende werknemers binnen een bepaalde leeftijdsgroep (bijvoorbeeld 55-plus) zowel aan deelnemers van de levensloopregeling als aan niet-deelnemers een bijdrage Ė al dan niet voor de levensloopregeling Ė verstrekt. Die bijdrage kan dan met het oog op de overbrugging van de periode tot het pensioen zodanig hoog zijn dat er voor de niet-deelnemers aan de levensloopregeling sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding. In dat geval is voor degenen die wel deelnemen aan de levensloopregeling sprake van oneigenlijk gebruik of misbruik daarvan. De Belastingdienst zal dergelijke constructies bestrijden en ook de stortingen in de levensloopregeling aanmerken als RVU-stortingen.

Zie ook V&A 05-062 inzake levensloop en de toepassing van artikel 32ba Wet LB.