Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 12-007 d.d. 16 september 2015.

Artikel 19a Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 19a, eerste lid, onderdelen d en e en tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964

Pensioen eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht (Vraag & Antwoord 12-007 d.d. 161012)

Vraag
Een DGA bezit ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van zijn werkgever. Aan de aandelen van de DGA is echter geen stemrecht in de algemene vergadering verbonden. Staan de fiscale regels in dit geval pensioenopbouw in eigen beheer toe?

Antwoord
Nee. Artikel 19a, tweede lid, Wet LB bepaalt dat alleen een pensioenovereenkomst voor een directeur-grootaandeelhouder in eigen beheer kan worden uitgevoerd. Het begrip ‘directeur-grootaandeelhouder’ moet daarbij worden opgevat overeenkomstig artikel 1 van de Pensioenwet.

Na het invoeren van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (31 058) en Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (32 426) per 1 oktober 2012 luidt de definitie van een directeur-grootaandeelhouder in artikel 1 van de Pensioenwet:

- directeur-grootaandeelhouder:

  1. persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen en waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;
  2. indirect persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen en waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden; of
  3. houder van certificaten van aandelen, uitgegeven door tussenkomst van een administratiekantoor waarvan hij voor ten minste een tiende deel in het bestuur vertegenwoordigd is, welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en aan welke aandelen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;

Indien de DGA niet aan deze voorwaarden voldoet, is het binnen de wettelijke fiscale voorwaarden niet mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen.

Het wijzigen van de definitie van de Pensioenwet op 1 oktober 2012 kan voor bestaande pensioenovereenkomsten tot gevolg hebben dat de pensioenopbouw niet langer in eigen beheer kan plaatsvinden. Indien de pensioenopbouw in eigen beheer in dat geval niet stopt per 1 oktober 2012, zal de totale opgebouwde pensioenaanspraak op grond van artikel 19b Wet LB direct in de belastingheffing worden betrokken. Op grond van artikel 30i van de AWR wordt er bij de pensioengerechtigde bovendien revisierente in rekening gebracht.