Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 17 november 2015.

Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag (Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 280715)

Vraag
Is het mogelijk om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 te onderbreken en op een later moment weer voort te zetten?

Antwoord
Nee. De vrijwillige voortzetting dient ononderbroken plaats te vinden. Dit volgt uit de voorwaarden van het besluit 'Pensioenen; niet op het loon ingehouden pensioenbijdragen; voorwaarden voor vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw tot 10 jaar na ontslag' (besluit van 27 april 2012, nr. BLKB2012/157M, Stcrt. 2012, nr. 9044). Het is niet mogelijk om de vrijwillige voortzetting te onderbreken en op een later moment weer voort te zetten.