Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007)

 

VOORSTEL VAN WET

(…)

Artikel IV

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

(…)

G. Artikel 19e vervalt.

(…)

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

(…)

5. Overige maatregelen

(…)

5.4. Beëindiging Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen

Op 1 juni 1999 is de Wet fiscale behandeling van pensioenen in werking getreden. Daarmee is een wettelijk kader geïntroduceerd waaraan pensioenen moeten voldoen om voor fiscale faciliëring in aanmerking te komen (het zogenoemde Witteveenkader). Dit wettelijke kader geeft invulling aan de tot die tijd geldende open fiscale norm van “de maatschappelijke opvattingen” ter zake van pensioenen. Omdat het een nieuw stelsel van wet- en regelgeving betrof, is bij deze wet de Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen ingesteld om te toetsen of dit nieuwe wettelijke kader in de praktijk zou voldoen. De Adviescommissie zou hierbij in het bijzonder moeten adviseren over elementen van pensioenregelingen die weliswaar afwijken van hetgeen op grond van het Witteveenkader is toegestaan, maar welke elementen niettemin van belang zijn voor een verdergaande flexibilisering van pensioenen. De Adviescommissie is daartoe van waarde geweest. Omdat het Witteveenkader inmiddels geruime tijd van kracht is en – ook in de opvatting van de Adviescommissie21 - in de praktijk naar behoren functioneert, is de belangrijkste bestaansreden van de Adviescommissie komen te vervallen. Mede om die reden wordt voorgesteld om de Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen per 1 januari 2007 op te heffen. Daarbij is tevens van belang dat het kabinetsbeleid erop is gericht om het gebruik van externe adviescommissies zoveel mogelijk te beperken22. Het opheffen van de Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen past in dit beleid. Omdat in januari 2007 de vierjaarlijkse (her)benoemingstermijn voor de bij de instelling van de Adviescommissie benoemde leden verstrijkt, is 1 januari 2007 een natuurlijk moment voor opheffing van de commissie.
Uiteraard kunnen eventuele knelpunten die zich nog mochten voordoen in de praktijk – net als thans al gebeurt – via de reguliere kanalen naar voren worden gebracht en opgelost.

21 Eerste advies van de Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen (Kamerstukken II 2003/04, 29 200, nr. 37).

22 Bijlage van het Hoofdlijnenakkoord voor het kabinet CDA, VVD, D66 van 16 mei 2003, p. 4 (Bijlage: Financieel kader 2004-2007 Hoofdlijnenakkoord CDA, VVD, D66).

(…)

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

(…)

Artikel IV, onderdeel G (artikel 19e van de Wet op de loonbelasting 1964)

Dit onderdeel voorziet in de opheffing van de Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen per 1 januari 2007. In het algemeen deel van deze memorie is dit nader toegelicht.

(…)

 

 

De minister van Financiën,

 

 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,